Complaints

Artikel 16
Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat, alsmede eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Indien er sprake is van een klacht m.b.t. de online diensten of producten van NOX Amsterdam, kunt u contact opnemen met de klantenservice via [email protected]. Uw klacht zal in behandeling genomen worden door de klantenservice en binnen 10 werkdagen worden afgehandeld. 

16.3. In het geval partijen geen overeenstemming bereiken over een klacht, zoals bedoeld in artikel 16.2., kunt u binnen 30 dagen het geschil indienen bij het EU-platform ' Online Dispute Resolution' (ODR) door middel van ec.europa.eu/cosumers/odr. 

16.4. Geschillen die niet op voornoemde wijze afgehandeld kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan een in de wet genoemde relatief bevoegde rechter.