General conditions

Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.Verkoper: Refine Solutions B.V., gevestigd te Zoetermeer, die de overeenkomst sluit en deze voorwaarden hanteert;

1.2.Koper: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap die bij Verkoper een bestelling plaatst waarmee een contractuele relatie van welke aard dan ook wordt aangegaan;

1.3.Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke producten, worden geleverd aan Koper. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van de Offerte;

1.4.Offerte: de Offerte is de aanbieding die NOX Amsterdam doet aan de Klant welke bestaat uit producten die op voorraad zijn of producten die op bestelling te verkrijgen zijn;

1.5.Webshop: het digitale verkooppunt via de website www.noxamsterdam.com waar Verkoper haar producten te koop aanbiedt aan consumenten;

1.6.Levering: de Levering komt tot stand zodra de producten zijn aangeboden op het adres van de Koper.

Vestigingsadres en bedrijfsgegevens
Postbus 5002
2701 GA Zoetermeer
Nederland
Telefoonnummer: 020 - 2117636
E-mail: [email protected]
IBAN: NL45KNAB0402150910
KVK registratienummer: 75169606
BTW identificatienummer: 8601.67.653.B.01

Artikel 2
Toepasselijkheid

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en Koper, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in overeenstemming is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zullen door Verkoper op verzoek van Koper, kosteloos per email worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via www.noxamsterdam.com.

2.2.Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze
Algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd kunnen worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

2.4.Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3:
Tot stand komen overeenkomst

3.1.Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

3.2.Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de Levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, wordt Koper hier binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling, door Verkoper per email op de hoogte gebracht.

Artikel 4:
Aanbiedingen en prijzen

4.1.De vermelde prijzen voor de aangeboden producten worden in euro’s uitgedrukt. De vermelde prijzen zijn exclusief btw, verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij dit anders vermeld staat of dit schriftelijk is overeengekomen.

4.2.Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en/ of andere aanduidingen van producten en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan.

Artikel 5
Monsters en modellen

5.1.Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt dit slechts als soortgelijk voorbeeld te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren producten daarmee zullen overeenstemmen.

5.2.Afgebeelde kleuren in de Webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijkheid. De kleurechtheid van de producten in de Webshop zijn afhankelijk van veel elementen en Koper kan hier derhalve geen rechten aan ontlenen.

Artikel 6
Leveringen

6.1. Aflevering vindt plaats op het door Koper opgegeven adres. Verkoper zal de door Koper gekochte producten rechtstreeks bij Koper (laten) bezorgen, of per post aan Koper toezenden. De bezorgkosten komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van Koper.

6.2.Verkoper zal tot Levering over gaan nadat Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag, inclusief de verzendkosten, aan Verkoper heeft voldaan.

6.3.Verkoper behoudt zich het recht voor om de Levering van een nieuwe bestelling op te schorten als Koper nog niet alle door hem aan Verkoper verschuldigde bedragen heeft voldaan.

6.4.De door Verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft Koper geen recht op een schadevergoeding.

6.5. Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft.

6.7. Indien Koper de door hem bestelde producten niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, kan Verkoper de producten voor rekening en risico van Koper opslaan of de overeenkomst met Koper te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud

7.1.Op grond van artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek, behoudt Verkoper zich het eigendom van alle door haar aan Koper geleverde producten voor, totdat alle vorderingen die Koper aan Verkoper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele rente en (incasso)kosten, volledig aan Verkoper zijn betaald.

7.2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper, bij Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8
Betaling

8.1. Betalingen moeten, zonder opschorting, korting of verrekening, plaats vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Bij gebreke hiervan is Koper, van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is Koper aan Verkoper over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente en indien nodig (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd.

8.2. Als Koper via de Webshop een bestelling plaatst, dient er direct betaald te worden.

8.3.Als Verkoper over moet gaan tot het invorderen van de verschuldigde bedragen bij Koper, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering, waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand geheel voor rekening van Koper.

8.4.Gedurende de uitvoering van de geplaatste bestelling of order is Verkoper gerechtigd om (gedeeltelijke) betaling te verlangen van deze bestelling of order en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Koper de aldus in rekening gebrachte bestelling of order heeft voldaan.

Artikel 9
Garanties

9.1.De Koper is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat en kleurverschillen van de op de website afgebeelde Producten. Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde producten bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die producten redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.

9.2.Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage aan de producten als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- als er veranderingen aan de producten zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper;

- als gebreken aan de producten het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend gebruik;

- als er sprake is van verkleuring van het product of delen daarvan;

- als gebreken aan de producten zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper.

9.3.Onverminderd het in dit artikel bepaalde geeft Verkoper 6 maanden garantie op het sluitwerk van de producten.

9.4. De garanties als opgenomen in dit artikel gelden slechts indien Koper aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10
Zichttermijn/retourneren binnen 14 dagen – geldt alleen t.b.v. consumenten

10.1.Koper heeft het recht om, binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Koper is niet verplicht om hier een reden voor te geven. Dit geldt niet met betrekking tot producten die tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

10.2.Als Koper de overeenkomst, op basis van artikel 10.1 van deze Algemeen Voorwaarden, wilt ontbinden, moet Koper dit binnen veertien (14) dagen schriftelijk aan Verkoper melden.

10.3.Als Koper de overeenkomst, op basis van artikel 10.1 van deze Algemeen Voorwaarden, wilt ontbinden, moet Koper door hem ontvangen producten ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking (inclusief 1 geseald item), en op eigen kosten, terugsturen naar Verkoper. De retourzending van de Koper wordt niet in behandeling genomen door de Verkoper als dit niet compleet is teruggestuurd. 

10.4.Als Koper reeds betaling(en) heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met Verkoper heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen dertig (30) dagen, nadat Verkoper de door Koper geretourneerde producten heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen.

10.5.Als Verkoper een vermoeden heeft dat de geretourneerde producten reeds zijn geopend, behoudt Verkoper zich het recht voor om deze geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te betalen.

Artikel 11
Aansprakelijkheid

11.1. Verkoper is niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of op grond van enigerlei andere rechtsgrond, indien aansprakelijkheid is uitgesloten op grond van een dwingende wetsbepalingen.

11.2.Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Verkoper nooit aansprakelijk voor:

a.bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade (o.a. gederfde winst en gemiste besparingen), tenzij, deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Verkoper.

b.schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevende medewerkers van Verkoper of een door Verkoper ingeschakelde derde.

11.3. De aansprakelijkheid van Verkoper door schade als gevolg van gebreken in geleverde producten is beperkt tot vervanging of herstel van de betreffende producten zaken zoals bepaald in artikel 15 (reclame).

11.4.Onverminderd hetgeen in artikel 15 van deze voorwaarden is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verkoper, met uitzondering van de vordering(-en) die door Verkoper is (zijn) erkend, door het verloop van zes (6) maanden nadat Koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

11.5. Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Verkoper ook aan Koper worden tegengeworpen.

11.6.Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie, infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

Artikel 12
Overmacht

12.1. Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Koper (of een leverancier) indien zij daartoe gehinderd wordt door omstandigheden die niet zijn te wijten aan haar schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen. Verkoper verkeert alsdan niet in verzuim en is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

12.2.Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en die niet aan Verkoper is toe te rekenen.

12.3. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Verkoper blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst als zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij dit in redelijkheid niet van Koper gevraagd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat Koper enig recht op schadevergoeding heeft.

12.4.Zolang sprake is van overmacht worden de Levering- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer dan drie maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.5. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het geleverde casu quo het te leveren gedeelte afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13
Privacy

13.1.Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en zorg ervoor dat persoonlijke informatie op vertrouwelijke wijze wordt behandeld. Daarmee wordt bedoeld dat de persoonlijke gegevens alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.

13.2.Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

13.3. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Artikel 14
Intellectuele eigendom

14.1Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Verkoper geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Verkoper.

14.2.Koper erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. Indien Koper, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Verkoper, is Koper een schadevergoeding verschuldigd aan Verkoper.

Artikel 15
Reclame

15.1.Koper is verplicht de door Verkoper geleverde producten direct na ontvangst te controleren op manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke Levering en zichtbare gebreken en beschadigingen.

15.2.Manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke Levering en zichtbare gebreken en beschadigingen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen één (1) werkdag na Levering bij Verkoper te worden gemeld, en de betreffende goederen dienen vervolgens binnen vijf (5) werkdagen voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen en het risico van eventuele manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke Levering en zichtbare gebreken en beschadigingen voor rekening en risico van Koper blijven.

15.3.
Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij Verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen.

15.4.Alle overige door Koper beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Verkoper of andere gebreken in de door haar geleverde producten dienen schriftelijk, binnen 14 dagen nadat Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen twee jaar na aflevering van het product, bij Verkoper te worden ingediend, en - indien het gebrekkige zaken betreft - dienen deze tegelijkertijd voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen. De rechten van Koper ter zake vervallen eveneens indien Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

15.5.Alleen als reclames tijdig overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn ingediend, kan Verkoper de teruggezonden gebrekkige zaken besluiten te vervangen of herstellen, deze keuze zal gemaakt worden door Verkoper.

15.6.Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

Artikel 16
Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat, alsmede eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen partijen verband houdend met aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten of de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan een in de wet genoemde relatief bevoegde rechter.